Οι Δήμοι να μπουν στη μάχη κατά του ιού

αναδημοσιεύουμε άρθρο του Σπύρου Αντωνίου, μέλους της δημοτικής κίνησής μας:

Η εξάπλωση του covid-19 βρίσκει (και) την Ελλάδα με αποδυναμωμένο σύστημα υγείας και περιορισμένους οικονομικούς πόρους για κοινωνική προστασία, απόρροια της πολυετούς λιτότητας και της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων που υπηρέτησαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις.

Η το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση δεν ξέ­φυ­γε φυ­σι­κά από την ασφυ­ξία της «δη­μο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας» με αρ­νη­τι­κές επι­πτώ­σεις για την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα των δη­μο­τών. Σε αυτή τη νέα συν­θή­κη, δη­μο­τι­κά σχή­μα­τα, σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μέ­νων, μα­χη­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες κα­τοί­κων, χρειά­ζε­ται να διεκ­δι­κή­σου­με μια δια­φο­ρε­τι­κή λει­τουρ­γία των Δήμων.

Για την ώρα, η έκτα­κτη επι­χο­ρή­γη­ση του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών (10,7 εκατ. ευρώ στους Δή­μους και 5 εκατ. στις Πε­ρι­φέ­ρειες), κυ­ρί­ως για την προ­στα­σία και τη στή­ρι­ξη  των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην κα­θα­ριό­τη­τα, φα­ντά­ζει μικρή. Ει­δι­κά όταν εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ δα­πα­νώ­νται στο κυ­νή­γι των προ­σφύ­γων στα σύ­νο­ρα, σε εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα ή στις εθνι­κι­στι­κές φιέ­στες για το 2021. Ει­δι­κά από τη στιγ­μή που δεν προ­βλέ­πε­ται καμία πρό­σλη­ψη για να κα­λυ­φθούν τα κενά στις δη­μο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες.

Εδώ και τώρα χρειά­ζε­ται να λη­φθούν κα­τάλ­λη­λα μέτρα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων στους δή­μους, κατά κύριο λόγο σε υπη­ρε­σί­ες υψη­λού κιν­δύ­νου. Άμεσα να υλο­ποι­η­θούν μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού στους ΟΤΑ (όπως και στα νο­σο­κο­μεία) για να σω­θούν αν­θρώ­πι­νες ζωές.

Μπρο­στά στην ανά­γκη προ­στα­σί­ας του πλη­θυ­σμού από την παν­δη­μία, οι Δήμοι όλης της χώρας μπο­ρούν να έχουν βα­σι­κό ρόλο κοι­νω­νι­κής αρω­γής, ιδιαί­τε­ρα για τις ευά­λω­τες ομά­δες. Για πα­ρά­δειγ­μα, η προ­λη­πτι­κή και έγκαι­ρη δια­μόρ­φω­ση μη­χα­νι­σμού που θα συν­δρά­μει πο­λί­τες που μέ­νουν στο σπίτι και δεν μπο­ρούν ή δεν πρέ­πει να με­τα­κι­νού­νται. Από πλευ­ράς του κάθε Δήμου χρειά­ζε­ται να δια­σφα­λι­στεί η δυ­να­τό­τη­τά τους να προ­μη­θεύ­ο­νται τρό­φι­μα, είδη πρώ­της ανά­γκης και προ­σω­πι­κής υγιει­νής χωρίς να βγαί­νουν από το σπίτι. Ευ­τυ­χώς, στο Δήμο Βρι­λησ­σί­ων κ.α. δη­μο­τι­κά οχή­μα­τα βοη­θούν ηλι­κιω­μέ­νους και όσους ανή­κουν σε ευά­λω­τες ομά­δες.

Ο ίδιος μη­χα­νι­σμός αρω­γής είναι χρή­σι­μο να λει­τουρ­γεί ώστε να μπο­ρεί να δια­σφα­λί­ζει την αξιο­πρε­πή ποιό­τη­τα ζωής κατά το διά­στη­μα της κα­ρα­ντί­νας όσων νο­σή­σουν, αλλά και να επο­πτεύ­ει τους συ­μπο­λί­τες μας για την εξέ­λι­ξη της υγεί­ας τους. Για το σκοπό αυτό θα απαι­τη­θεί έγκαι­ρη ενη­μέ­ρω­ση και συ­ντο­νι­σμός με τις Υγειο­νο­μι­κές Πε­ρι­φέ­ρειες της Ατ­τι­κής, ώστε ο Δήμος να είναι ενή­με­ρος για τυχόν ύπο­πτα κρού­σμα­τα ή κα­τοί­κους με επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα που τί­θε­νται σε κα­ρα­ντί­να στα όρια του. Κρί­σι­μος κρί­κος σε μια τέ­τοια δια­δι­κα­σία θα ήταν η πραγ­μα­τι­κή ενί­σχυ­ση του προ­γράμ­μα­τος «Βο­ή­θεια στο Σπίτι».

Εκτός από τις απα­ραί­τη­τες απο­λυ­μάν­σεις, ανά­λο­γο συ­ντο­νι­στι­κό ρόλο για τον πε­ριο­ρι­σμό της εξά­πλω­σης του ιού, θα μπο­ρού­σαν να παί­ξουν οι Δήμοι και με τη δια­νο­μή αντι­ση­πτι­κών και άλλων μέσων προ­φύ­λα­ξης (μά­σκες, γά­ντια κλπ.)στο σύ­νο­λο του πλη­θυ­σμού, σε κάθε γει­το­νιά της αρ­μο­διό­τη­τάς τους. Ιδιαί­τε­ρα σε ανέρ­γους, άστε­γους και πρό­σφυ­γες.

Επί­σης ση­μα­ντι­κό, μπρο­στά στην απει­λή απο­λύ­σε­ων ή απώ­λειας ει­σο­δή­μα­τος, είναι οι διοι­κή­σεις των δήμων να αυ­ξή­σουν την πίεση προς τον ΔΕΔΗΕ και την ΕΥΔΑΠ, με αι­τή­μα­τα για τη μη δια­κο­πή ηλε­κτρο­δό­τη­σης και υδρο­δό­τη­σης κα­τοι­κιών της πε­ριο­χής τους. Ήδη η δη­μο­τι­κή αρχή Πε­ρά­μα­τος έχει προ­χω­ρή­σει σε τέ­τοιες ενέρ­γειες. Να απαι­τή­σουν πα­ράλ­λη­λα από την κυ­βέρ­νη­ση το πά­γω­μα των ενοι­κί­ων, το μπλο­κά­ρι­σμα των εξώ­σε­ων και την απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμών πρώ­της κα­τοι­κί­ας.

Με μια τέ­τοια δέσμη μέ­τρων όπως τα πα­ρα­πά­νω, με απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του δη­μό­σιου τομέα και της λει­τουρ­γί­ας των Δήμων προς όφε­λος των το­πι­κών κοι­νω­νιών και της δη­μό­σιας υγεί­ας, είναι σί­γου­ρο ότι θα εί­μα­στε πε­ρισ­σό­τε­ρο θω­ρα­κι­σμέ­νοι απέ­να­ντι στον κο­ρω­νο­ϊό και τις συ­νέ­πειές του.

πηγή: rproject.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s